top of page

Beleidsplan

OLLAND-BUISMAN STICHTING
2021 – 2026

 

INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord
2. Doelstelling
3. Organisatie en financieel beleid
        3.1 Bestuur en secretariaat
        3.2 Financiële staat
        3.3 Aanvraag en toekenning
4. Taakstellingen (korte en lange termijn)


1 Voorwoord

De Olland-Buisman Stichting (ANBI-status sinds januari 2016, RSIN 854199755) is een stichting die in het leven is geroepen ter ere van het gouden huwelijk van Anneke Olland-Hoep en Rolf Olland. Al hun hele leven wonen zij in de omgeving Zwolle en daar zijn zij hun hele leven betrokken geweest bij de ontwikkeling van het culturele leven in de stad, en dan met name als het gaat om de ontwikkeling van jong talent.

Hun dochter, Henriëtte Olland, heeft haar studie Theaterdocent gevolgd aan de Amsterdamse Theaterschool, is daar woonachtig en was vanaf de oprichting 10 jaar werkzaam als Hoofd PR & Marketing bij het Amsterdamse Muziektheatergezelschap Circus Treurdier. 

In 2019 heeft zij samen met haar partner Heelal BV opgericht, een productiehuis voor interactieve en innovatieve theater- en kunstprojecten. 

Vanwege de band die zij alle drie hebben met het culturele leven van Amsterdam tot Zwolle, en omdat jonge makers aan het begin van hun carrière altijd extra steun kunnen gebruiken, hebben zij besloten een fonds op te richten waarmee zij kunnen voorzien in financiële ondersteuning van de ontwikkeling van jonge talentvolle podiumkunstenaars.

 

In dit beleidsplan zullen wij dieper ingaan op de doelstelling van de stichting, hoe wij aan de middelen komen om tot deze ondersteuning te kunnen komen, wat de structuur van de (kleine) organisatie is, en wat onze plannen op de korte en lange termijn voor de stichting zullen zijn.
 

 

2. Doelstellingen

De doelstelling in de statuten van de Olland-Buisman Stichting luidt als volgt:

Het stimuleren van jong talent in de podiumkunsten in de ruimste zin (toneel, kleinkunst, musical, opera, muziek, zang, ballet en dergelijke) door middel van geldelijke bijdragen in de kosten van opleiding, vorming en uitvoering tijdens de ontwikkelingsfase. Het betreft jong talent in die omgeving, waar de initiatiefnemers van de stichting, tevens lid van het oprichtingsbestuur, zijn gehuisvest. Tijdens de oprichting betreft dit het gebied in een straal van circa twintig kilometer in en rondom Zwolle en Amsterdam, aan te duiden als ‘groot Zwolle’ en ‘groot Amsterdam’.

Iedere persoon of instelling die onder deze doelstelling valt kan een aanvraag doen bij de Olland-Buisman Stichting.  De aanvragen worden beoordeeld op (potentiële) artistieke kwaliteit, betekenis voor de ontwikkeling van jong talent en hun werkveld, en praktische en financiële haalbaarheid van het projectplan.

 

 

 

3. Organisatie en financieel beleid

3.1 Bestuur en secretariaat
De Olland Buisman Stichting heeft een onbezoldigd, vierkoppig stichtingsbestuur waarvan de leden gezamenlijk bevoegd zijn en bij meerderheid van stem beslissen over de toekenning van de middelen die de stichting tot zijn beschikking heeft. Het stichtingsbestuur bestaat per 1 november 2021 uit:

Thomas Spijkerman (voorzitter)
Rolf Olland (penningmeester)
Henriëtte Olland (secretaris)

Steven Faber (bestuurslid) 
 

De algemene secretariële werkzaamheden worden uitgevoerd door Sophia Jonker.

3.2 Financiële staat
Op het moment van het herzien van dit beleidsplan (1 december 2021) beschikt de stichting over circa 9K eigen middelen, die ieder jaar opnieuw aangevuld zullen worden met een eigen vermogen van de familie Olland, bestaande uit een schenking van tussen de 20K en 30K. Verder beoogt de stichting het vermogen uit te breiden door schenkingen van derden, erfstellingen, legaten en eventueel aanvullende subsidies[TS4] .

3.3 Aanvraag en toekenning.
De aanvrager kan een bedrag aanvragen van maximaal €5000.
Verder dient de aanvrager aan de volgende voorwaarden te voldoen:

*        De aanvrager of de gemiddelde leeftijden van de uitvoerders 

         is minimaal 14 en maximaal 29 jaar.

 

*        De aanvrager dient over de Nederlandse nationaliteit te beschikken en een essentieel aandeel in de productie te hebben.

*        De vergaderdatum van het bestuur ligt niet eerder dan twee maanden voor de premièredatum in het geval van podiumproducties.

*        De vergaderdatum van het bestuur ligt niet eerder dan een maand voor aanvang van de cursus of studie in het geval van een aanvraag voor een bijdrage in scholingskosten.

*        In het geval van een aanvraag voor materialen kan er na de vergaderdatum en toekenning direct over worden gegaan tot aanschaf.

*        Medewerkers aan een project dienen betaald te worden volgens de honorariumrichtlijnen van de Fair Practice Code. Wanneer hiervan af wordt geweken dient er een toelichting hierop te worden gegeven.

*        De aanvrager dient zich bezig te houden met professionele kunst of professionele kunst in wording.

*        De aanvrager mag geen structurele ondersteuning ontvangen van gemeente of rijk.

*        Er mag niet vaker dan één keer door dezelfde persoon of instelling worden aangevraagd.

*        Er mag niet worden aangevraagd door instellingen of personen die vanuit een specifieke religieuze of politieke doelstelling opereren. 

*        De aanvrager moet als standplaats groot Amsterdam of Zwolle en omgeving hebben.

 

De aanvrager dient bij de stichting een beknopt projectplan in bestaande uit:
*        Een ingevuld aanvraagformulier die via de website te downloaden is

*        Een beknopte projectbeschrijving 
        (richtlijn: max 2 pagina’s, een handleiding is via de website te 
        downloaden)

*        Een begroting en dekkingsplan (richtlijn: max 1 pagina)
*        Een motivatiebrief (richtlijn: max 1 pagina)
*        CV's met relevante informatie over de medewerkers (richtlijn: max 3  

         pagina's)
*        Een planning (richtlijn: max 1 pagina).

De aanvraag kan enkel online ingediend worden via contact@ollandbuismanstichting.nl.
Na de bestuursvergadering zal er per e-mail over de uitkomst worden bericht.
Over de uitkomst van de aanvraag kan niet verder worden gecorrespondeerd.

Na de uitvoering van de geplande activiteiten waarop de toekenning is gebaseerd dient de aanvrager een korte verantwoording te schrijven (richtlijn: maximaal 2 pagina's), waarna het restant van het toegekende bedrag zal worden uitgekeerd.
De aanvrager dient de activiteiten te hebben uitgevoerd in de kwaliteit en kwantiteit zoals die in het oorspronkelijke projectplan stonden beschreven.

Mochten er tussentijds navenante wijzigingen in het project zijn ontstaan, dan dienen die tussentijds aan het bestuur te worden gemeld. Mocht dat zijn nagelaten, dan is uitkering van het restant van het toegekende bedrag niet vanzelfsprekend.
 

 

3.4. Vergaderstructuur en Beloningsbeleid

Het bestuur komt in beginsel één keer per jaar bij elkaar om over de ingediende projecten te besluiten en houdt zich in haar bedrijfsvoering aan de richtlijnen van de Governance Code Cultuur.

Het bestuur bestaat uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen en hooguit een onkostenvergoeding ontvangen voor aantoonbaar gemaakte kosten.

 

 

4. Taakstelling (korte en lange termijn)

De stichting stelt zich ten doel om minimaal 1 maal per jaar projecten te ondersteunen
Daartoe dient het netwerk van de bestuursleden te worden aangesproken; om ervoor te zorgen dat er een wijd genoeg verbreide kennisneming is van het bestaan van de stichting en dus een diversiteit aan projecten zich kan aandienen wanneer het bestuur bijeen komt.

 

Rolf Olland, Anneke Olland-Hoep, Sophia Jonker en Steven Faber benaderen hun netwerk in Zwolle en omgeving, Henriëtte Olland en Thomas Spijkerman benaderen hun netwerk in Amsterdam. Alle betrokkenen bij de stichting zullen op deze wijze hun professionele en informele omgeving op de hoogte blijven brengen van het bestaan van de stichting.

De stichting hoopt de komende jaren door te groeien tot een bekende naam binnen de kleinere fondsen en op die manier te kunnen bijdragen aan de pluriforme en kwalitatieve ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland.

Het stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor van dit beleidsplan af te wijken onder de voorwaarde dat desbetreffende besluiten overeenkomstig de doelstelling zijn en alle bestuursleden unaniem daarmee instemmen.

bottom of page