top of page

Beleidsplan

OLLAND-BUISMAN STICHTING
2023 – 2026

 

INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord
2. Doelstelling
3. Organisatie en financieel beleid
        3.1 Bestuur en secretariaat
        3.2 Financiële staat
        3.3 Aanvraag en toekenning
        3.4. Uitbetaling en verantwoording
        3.5.
 Vergaderstructuur en beloningsbeleid
4. Taakstellingen (korte en lange termijn)


1. Voorwoord
De Olland-Buisman Stichting (ANBI-status sinds januari 2016, RSIN 854199755) is een stichting die in het leven is geroepen ter ere van het gouden huwelijk van Anneke Olland-Hoep en Rolf Olland. Al hun hele leven wonen zij in de omgeving Zwolle en daar zijn zij hun hele leven betrokken geweest bij de ontwikkeling van het culturele leven in de stad, en dan met name als het gaat om de ontwikkeling van jong talent.

Hun dochter, Henriëtte Olland, heeft haar studie Theaterdocent gevolgd aan de Amsterdamse Theaterschool, is daar woonachtig en is werkzaam in de theatersector.

Vanwege de band die zij alle drie hebben met het culturele leven van Amsterdam tot Zwolle en omdat jonge makers aan het begin van hun carrière altijd extra steun kunnen gebruiken, hebben zij besloten een fonds op te richten waarmee zij kunnen voorzien in financiële ondersteuning voor de ontwikkeling van jonge talentvolle podiumkunstenaars.

 

In dit beleidsplan zullen wij dieper ingaan op de doelstelling van de stichting, hoe wij aan de middelen komen om tot deze ondersteuning te kunnen komen, wat de structuur van de (kleine) organisatie is, en wat onze plannen op de korte en lange termijn voor de stichting zullen zijn.
 

 

2. Doelstellingen
De doelstelling in de statuten van de Olland-Buisman Stichting luidt als volgt:
Het stimuleren van jong talent in de podiumkunsten in de ruimste zin (toneel, kleinkunst, musical, opera, muziek, zang, ballet en dergelijke) door middel van geldelijke bijdragen in de kosten van opleiding, vorming en uitvoering tijdens de ontwikkelingsfase. Het betreft jong talent dat is gehuisvest of zijn/haar/hen werkpraktijk heeft in het gebied in of in een straal van circa vijftien kilometer rondom Zwolle en Amsterdam, aangeduid als ‘groot Zwolle’ en ‘groot Amsterdam’.

Iedere persoon of instelling/groep die onder deze doelstelling valt kan een aanvraag doen bij de Olland-Buisman Stichting. De stichting draagt bij aan producties en scholingstrajecten die zich verhouden tot de huidige tijdsgeest (maatschappelijke relevantie), innovatief zijn in de vorm (vernieuwing) en een duidelijke visie hebben op welk publiek je wilt bereiken en hóe je dit publiek gaat bereiken (ondernemerschap). ​

 

De aanvragen worden beoordeeld op (potentiële) artistieke kwaliteit, betekenis voor de ontwikkeling van jong talent binnen de podiumkunsten, en de praktische en financiële haalbaarheid van het projectplan.
 

 

3. Organisatie en financieel beleid
3.1 Bestuur en secretariaat
De Olland Buisman Stichting heeft een onbezoldigd stichtingsbestuur waarvan de leden gezamenlijk bevoegd zijn en bij meerderheid van stem beslissen over de toekenning van de middelen die de stichting tot zijn beschikking heeft. Het stichtingsbestuur bestaat per 1 november 2021 uit:

Steven Faber (voorzitter) 

Thomas Spijkerman (penningmeester)
Henriëtte Olland (secretaris)

 

De algemene secretariële werkzaamheden worden uitgevoerd door Nora Hulsink.

3.2 Financiële staat
Op het moment van het herzien van dit beleidsplan (13 februari 2023) beschikt de stichting over circa 50K eigen middelen, die ieder jaar opnieuw aangevuld zullen worden met een eigen vermogen van de familie Olland, bestaande uit een schenking van tussen de 20K en 30K. Verder beoogt de stichting het vermogen uit te breiden door schenkingen van derden, erfstellingen, legaten en eventueel aanvullende subsidies.

 

3.3 Aanvraag en toekenning.

 • Er kan alleen aangevraagd worden door het indienen van het te downloaden aanvraagformulier.

 • Er mag worden aangevraagd door zowel particulieren als rechtspersonen. De aanvraag moet gedaan worden namens of door een individuele podiumkunstenaars of groep.

 • De aanvrager is gehuisvest of heeft zijn/haar/hen werkpraktijk binnen een straal van 15 kilometer van Zwolle of Amsterdam.

 • De aanvrager mag geen meerjarige financiële ondersteuning ontvangen van gemeente of rijk.

 • ​Aanvrager dient zich bezig te houden met professionele kunst of professionele kunst in wording.

 • Aanvrager of gemiddelde leeftijd van de uitvoerende podiumkunstenaar(s) van het project, moet minimaal 14 en maximaal 29 jaar zijn. 

 • Aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit of kan diens langdurige binding met de Nederlandse kunstsector in de aanvraag aantonen. 


Er mag worden aangevraagd voor de volgende twee doeleinden:
1. Een project binnen de podiumkunsten met een duidelijk geformuleerd (artistiek) ontwikkelingsdoel.
2. Scholing ten behoeve van podiumkunsten met een duidelijk geformuleerd (artistiek) ontwikkelingsdoel.

 

 • Per aanvraag wordt maximaal €5000,- toegekend.

 • Alle medewerkers aan een project dienen betaald te worden volgens de honorariumrichtlijnen van de Fair Practice Code. Wanneer hiervan wordt afgeweken dient hierop een toelichting te worden gegeven. Maak dagtarieven voor uitvoeringen en repetities expliciet in de begroting. Het bovenstaande geldt niet voor afstudeervoorstellingen omdat studenten geen honorarium ontvangen.

 • Er wordt maximaal één keer aan dezelfde persoon of instelling/groep gehonoreerd. 

 • Er mag niet worden aangevraagd voor projecten die opereren vanuit een specifieke religieuze of politieke motivatie.

 • Over de uitkomst krijgt de aanvrager per mail bericht, hier kan niet over worden gecorrespondeerd.

SCHOLING

 • Er moet minimaal 4 weken tussen de aanvraagdeadline en de start van de scholing zitten. LET OP: bij een masteropleiding, moet er minimaal 12 weken tussen de aanvraagdeadline en de start van de scholing zitten.

 • Aanvragen voor scholing waar men studiefinanciering voor ontvangt, worden niet in behandeling genomen.

 • Wanneer er aangevraagd wordt voor een meerjarige opleiding dient er ook een meerjarig plan en een sluitende begroting te worden bijgevoegd.
   

PROJECTEN BINNEN DE PODIUMKUNSTEN

 • Er moet minimaal 12 weken tussen de aanvraagdeadline en de start van het project zitten. 

 • Het project moet resulteren in minimaal 3 geplande openbare voorstellingen.

 • Er kan niet worden aangevraagd voor reprises.

 • De stichting ondersteunt de productie van geluidsdragers, zoals cd's en/of ep’s niet.

 

De aanvrager dient het volgende in bij de stichting

 • het ingevulde aanvraagformulier.

 • beknopt projectplan incl. motivatie, geschreven door de maker(s) (max. 3 pagina’s excl. beeldmateriaal).

 • begroting en dekkingsplan (max.l 1 pagina).

 • CV’s met relevante informatie over de aanvrager(s) (max. 1 pagina per individu).

 • planning (max. 1 pagina).


De aanvraag kan enkel online ingediend worden via contact@ollandbuismanstichting.nl.
Na de bestuursvergadering zal er per e-mail over de uitkomst worden bericht.
Over de uitkomst van de aanvraag kan niet verder worden gecorrespondeerd.

 

3.4 Uitbetaling en verantwoording
De aanvrager ontvangt 80% van de bijdrage vooraf en 20% achteraf na ontvangst en goedkeuring van de verantwoording.

Na de uitvoering van de geplande activiteiten waarop de toekenning is gebaseerd, dient de aanvrager een korte verantwoording te schrijven (max. 2 pagina's). De aanvrager dient de activiteiten te hebben uitgevoerd in de kwaliteit en kwantiteit zoals die in het oorspronkelijke projectplan stonden beschreven. Mochten er tussentijds navenante wijzigingen in het project zijn ontstaan, dan dienen die tussentijds aan het bestuur te worden gemeld. Mocht dat zijn nagelaten, dan is uitkering van het restant van het toegekende bedrag niet vanzelfsprekend.

 

 

3.5. Vergaderstructuur en beloningsbeleid

Het bestuur komt in beginsel één keer per jaar bij elkaar om over de ingediende projecten te besluiten en houdt zich in haar bedrijfsvoering aan de richtlijnen van de Governance Code Cultuur.

Het bestuur bestaat uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen en hooguit een onkostenvergoeding ontvangen voor aantoonbaar gemaakte kosten.

 

 

4. Taakstelling (korte en lange termijn)
De stichting stelt zich ten doel om minimaal 1 maal per jaar projecten te ondersteunen. Daartoe dient het netwerk van de bestuursleden te worden aangesproken; om ervoor te zorgen dat er een wijd genoeg verbreide kennisneming is van het bestaan van de stichting en dus een diversiteit aan projecten zich kan aandienen wanneer het bestuur bijeen komt.

 

Steven Faber en Nora Hulsink benaderen hun netwerk in Zwolle en omgeving, Henriëtte Olland en Thomas Spijkerman benaderen hun netwerk in Amsterdam. Alle betrokkenen bij de stichting zullen op deze wijze hun professionele en informele omgeving op de hoogte blijven brengen van het bestaan van de stichting.

De stichting hoopt de komende jaren door te groeien tot een bekende naam binnen de kleinere fondsen en op die manier te kunnen bijdragen aan de pluriforme en kwalitatieve ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland.

Het stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor van dit beleidsplan af te wijken onder de voorwaarde dat desbetreffende besluiten overeenkomstig de doelstelling zijn en alle bestuursleden unaniem daarmee instemmen.

bottom of page